“АВАТАР ТУР” ООД

Бенефециент и изпълнител на проект по процедура

Изтеглете Проект BG16RFOP002-2.095-1119

Изтеглете Проект BG16RFOP002-2.097-2593

 

 

———————————-——————– www.eufunds.bg ——————————————————
Проект Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.